01-10-2019 - 10:03

Cong văn chỉ đạo công tác sản xuất năm 2019

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

BAN CHỈ ĐẠO SXNN

 

 
 
 

 


      SỐ:      /UBND - TB

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


               Đức tùng,  ngày 01 tháng 10  năm 2019

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc sản xuất cây trồng vụ đông năm 2019

          Kính thưa:  Toàn thể bà con nhân dân!

- Vụ đông năm nay xã nhà chúng ta quy hoạch sản xuất 80 ha, trong đó ngô ăn bông 43 ha, cây ngô chăn nuôi 22 ha, rau màu các loại và trồng cỏ 18 ha.

Tính đến hôm nay ngày 03/10/2019, các đơn vị đã sản xuất được như sau:

Đơn vị Thanh Kim sản xuất đạt 65% diện tích đã quy hoạch

UBND, BCĐ SXNN đã phối hợp với cấp ủy, ban chỉ huy các thôn đi kiểm tra thực tế về quy trình sản xuất lúa tái sinh và công tác chuẩn bị sản xuất cây trồng khác qua kiểm tra UBND, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp thông báo một số nội dung sau:

          1. Diện tích để lúa tái sinh sau khi thu hoạch lúa vụ xuân cây lúa đã bị vùi hư hại  khoảng 70% - 75 %. Nguyên nhân là do một số hộ dân không mặn mà để lúa tái sinh vụ hè thu, và đa số các hộ thu hoạch lúa vụ xuân bằng máy cơ giới nên không đảm bảo về quy trình để lúa tái sinh cho vụ hè thu năm 2019.

          2. Diện tích trồng trỉa cây Đậu, cây Lạc và cây trồng khác hiện nay bà con nhân dân đang tiến thu hoạch Lạc vụ xuân, vậy đề nghị nhân dân chấp hành việc trồng trỉa các loại cây trồng vụ hè thu đúng theo vùng mà thôn mình đã quy hoạch.

- Lịch Thời vụ trồng trỉa cây lạc, cây đậu, cây ngô và một số cây trồng khác bà con thu hoạch cây vụ xuân đến đâu thì tranh thủ trồng trỉa cây hè thu đến đó.

3. Ban chỉ đạo sản xuất xã đề nghị cấp ủy, Ban chỉ huy 04 thôn thông báo vùng quy hoạch trồng trĩa các loại cây trồng hè thu như đã quy hoạch, hướng dẫn, đôn đốc, quán triệt bà nhân dân sản xuất cây trồng đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, thời vụ và đúng diện tích các vùng đã được quy hoạch.

4. Giám đốc HTXNN:  Phân công các  thành viên xuống tận các thôn, xóm để

phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân trồng trỉa  báo cáo kết quả  SX và tham mưu các biện pháp bổ cứu kịp thời về ban chỉ đạo SXNN xã.

5. Đề nghị các đồng chí Đảng uỷ viên, thành viên UBND phụ trách các thôn;

 Ủy ban MTTQ xã, các Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với BCĐ sản xuất và các thôn để chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân thực hiện đạt hiệu quả cao trong công tác sản xuất vụ hè thu năm 2019./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (b/c);

- Chủ tịch, P. Chủ tịch UBND;

- Thành viên BCĐ sản xuất;

- Cấp ủy, BCH các thôn;

- Truyền thanh xã;

- Lưu NNMT.

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT

P. CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đậu Thanh Tịnh