01-11-2017 - 15:51

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH XÃ ĐỨC TÙNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY XÃ:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY XÃ

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ